کار های فرهنگی را باید ارج گذاشت و اهل اندیشه و قلم را گرامی داشت

كريم ميثاق معمولاً كارهای فرهنگی، به همان كارهایی گفته می شود كه دربخشهای ادبی، هنری وعلمی توسط اهل انديشه وقلم صورت می گيرد. كارهای فرهنگی را می توان به دو بخش تقسيم بندی كرد. بخش مثبت وبخش منفی. می توان همان كارهايی را بخش...

Read More

مسافری به غزنه می آید

وقتی کتاب مجالس المومنین چاپ سربی، صفحه ۵۸۷، جلد ۲ را ملاحظه می کنیم به این مطلب میرسیم:فردوسی بزرگ به واسطه ظلم حاکم طوس از خانه و کاشانه خود جدا شده و به غزنی رفت. چون به کنار شهر رسید، در باغی فرود آمد. از اتفاقات روزگار، آن...

Read More

به یاد مادر

ای اشک هر چه ريزمت زير پایبينم که هنوز بر سر مژگان نشسته ای يک سال از سفر مادر به ديار ابدی می گذرد و جای او برايم بسيار خالی است. سن حدود هشتاد سال برای سفر به ديار ديگر غير طبيعی نيست و ناشکری ندارم. صدای گرم او، دعای هر روزة...

Read More

اشعار

ک. میثاق شاخهء آبی علف با گُل سخنها داشتسخن ازشاخة آبیهمان شاخه كه درباغی ،دوچشمان نم آلودش بودی مملو زاشك غمزغمهای گُل و ريحانزغمهای درختانِ انارو سيب و زردالودرخت ناك و شفتالو.غمش بودی زتاكستان و باغستانغمش از كشتزارو جنگل...

Read More

صفحه ء لبنان

فرياد جبران خليل گفته اند كه درششم ژانويه ۱۸۸۳م درجبل لبنان كه بنابه روايات پيامبران بسيار از ان برخاسته اند مردی ازسلاله ابراهيم خليل پای به ساحل خاك نهاد كه اورا جبران نام نهادند … درسال ۱۹۳۱ يك ندای آسمانی جبران را به...

Read More
Translate »