لندن، ۳ اکتوبر ۲۰۲۲  

با دریغ نیروهای اهریمنی و دهشت افکن تروریست یک بار دیگر با یک عمل تروریستی وحشیانه دست به کشتار بیرحمانه فرزندان معصوم افغان زدند.

صبحگاه روز جمعه اول اکتوبر ۲۰۲۲ در حالی که جوانان (دختران و پسران)علم دوست و دانش پرور هزاره، با قلب های مملو از امید به آینده تابناک برای خود و میهن عزیز شان غرض آمادگی امتحان کانکور دانشگاه در مرکز آموزشی «کاج»، در منطقه دشت برچی شهر کابل، که منطقه هزاره نشین شمرده می شود مشغول آموزش بودند، یک تن تروریست بیرحم با جابجا سازی مواد انفجاری در تالار بزرگ درسی این مرکز دست به جنایت هولناک و مرگباری زد که موجب کشتار بیشتر از ۵۰ نوجوان معصوم بین ۱۴ تا ۱۶ ساله، که بیشتر شان را دخترها تشکیل می دادند و زخمی شدن بیشتر از صد تن دیگر شد.

ترور فرزندان میهن که در چنین سن و سالی به جز به آموزش و فراگیری دانش و کسب علم به چیز دیگری نمی اندیشند و از هرگونه وابستگی سیاسی و تعلقات جناحی، به جز «هزاره» بودن مبرا اند، جنایتی است نابخشودنی و عملی است در جهت پاک سازی قومی.

اتاق تفکر افغان ها از حاکمیت طالبان، که متاسفانه در تمام بخش های حکومتداری کوتاه آمده اند، و حتی توانایی تامین امنیت هموطنان آسیب پذیر ما را ندارد جداً تقاضا می کند تا هر چه زودتر عاملان این جنایت بیرحمانه را دستگیر و به عدالت برساند و جهت جلوگیری از تکرار کشتار هموطنان بیگناه ما، بخصوص گروه های قومی اقلیت و آسیب پذیر، تدابیر شدید اتخاذ کند.

اتاق تفکر افغان ها از جامعهٔ جهانی، بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشری جداً انتظار دارد تا تدابیری اتخاذ نمایند تا بیشتر از این مردم افغانستان، که متاسفانه عملاً در یک فاجعه بشری به سر می برند، قربانی تروریسم نشود و حقوق بشری شان در امان باشد.

ما، در اتاق تفکر افغان ها در حالی که این جنایت هولناک را با شدید ترین الفاظ تقبیح و نکوهش می کنیم، بر عاملان آن نفرین می فرستیم و از پروردگار عالم استدعا داریم تا سازماندگان این حادثه تروریستی و سایر فعالیت های مشابه را در قهر خود نگه دارد.

سکرتریت اتاق تفکر