صحبت هایی از دموکراسی

“دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب ترین روش ارضا کنندۀ انسانها در تمام بخش های زندگی، رفته رفته قابلیت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشریت، چون حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی...

Read More