اتاق تفکر افغان ها (اتا)

به مناسبت ۸ مارچ، روز همبستگی جهانی زن

۸ مارچ ۲۰۲۳

بشریت امسال روز جهانی زن را در شرایطی استقبال می کند که «زن»، نیم پیکر جامعه، هنوز هم در شرایط ناگوار، بی عدالتی و تبعیض به سر می برد و با انواع گوناگون خشونت، آزار جنسی و نابرابری دست و پنجه نرم می کند. حقوق بشری زن به شدت سرکوب و نقض می شود.

بی عدالتی، بی رحمی و برخورد تبعیض آمیز در برابر زنان بیشتر از جانب حاکمیت هایی صورت می گیرد، که اعمال خودرا زیر چتر دفاع از «دین»، «نظم» و  «منافع گروهی» توجیه می کنند. با دریغ، در بیشتر حالات چنین رژیم های مستبد از جانب قدرت های بزرگ جهانی («حامیان» حقوق بشری، دموکراسی و حاکمیت قانون ) حمایت می شوند.

با دریغ، زن افغان در روزگار حاضر با محرومیت و استبدادی مواجه است که نظیر آن را بشر کمتر به حافظه دارد. رژیم حاکم (طالبان) وطن شان را که خانه مشترک همه است برای زن افغان به زندان تبدیل نموده است.

اتاق تفکر افغان ها، در حالی که روز جهانی زن را به‌همه زنان جهان، بخصوص به زنان رنجدیده و مظلوم افغانستان تبریک و تهنیت می گوید، همبستگی خودرا با داعیه زنان مبارز و دلیر وطن، مادران، دختران با شهامت افغان که با وجود استبداد رژیم طالبان و سرکوب جنبش عدالت خواهی زنان با شجاعت و بی هراس از حقوق حقهٔ خود دفاع می نمایند، ابراز می نماید، از مجامع بین المللی، سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق زن و حقوق بشری، و همچنین از بشریت مترقی و نیروهای عدالت پسند تقاضا می کند تا در اعاده حقوق زنان افغانستان، بخصوص حق آموزش‌و کار دختران و زنان افغانستان پشتیبانی همه جانبه نمایند. 

سکرتریت اتاق تفکر افغان ها (اتا)