لندن- ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۲

اعتراض زنان ایران در برابر قتل مهسا (ژنیا) امینی، دختر جوان کردی توسط نیروها نظم عامه «گشت ارشاد» وارد دومین ماه خود شد.

مهسا امینی ۲۲ ساله به تاریخ ۲۲ سنبله (شهریور)به علت «بدحجابی» از جانب «گشت ارشاد» دستگیر و زندانی می شود و به تاریخ ۲۵ سنبله از اثر لت و کوب نیروهای امنیتی جان می سپارد. (رسانه ها)

با اعلام خبر جان باختن مهسا امینی، تجمعاتی در برخی شهرهای ایران برگزار شده و مردم در خیابان‌ها و در محلات مختلف اعتراض خود را نشان دادند.

این اعتراضات که اکنون وارد ماه دوم خود شده است سرتاسر ایران را فرا گرفته و شعارهای معترضان فراتر از اعتراض در برابر بدحجابی، سیاسی شده و سرنگونی رژیم را مطالبه می کند.

دامنه اعتراضات به سرعت با شعار «زن، زندگی، آزادی» گسترش یافت و حمایت ایرانیان مهاجر، شماری از هنرمندان و شخصیت های علمی و فرهنگی و برخی از دولت های دمکراتیک جهان را به دست آورد.

با دریغ، با ادامه اعتراض ها و گسترش آن در بیشتر شهرهای ایران، رژیم ایران با خشونت با اعتراض کنندگان برخورد نموده و شمار قربانیان آن روز به روز رو به افزایش می رود.

اتاق تفکر افغان ها به مثابه یک نهاد تحقیقاتی – پژوهشی و آکادمیک در حالی که از اعتراض دادخواهانه زنان ایران در پیوند با قتل مهسا امینی حمایت می کند همبستگی خودرا با جنبش دادخواهانه و آزادی خواهانهٔ زنان و در کل، مردم ایران اعلام می دارد.

سکرتریت اتاق تفکر افغان ها