گفت وشنود فضل الر حیم رحیم خبر نگار آزاد با احمد سیر بهادر زاده ورزشکار افغان مقیم هالند

احمد سیر بهادر زاده در سال 1984 عیسوی در کارته سوم شهر کابل دیده بدنیا گشوده است.تحصیلات ابتدائی را تا صنف نهم در مکتب تجربوئی سید جمال الد ین افغان شهر کابل ادامه داده ، در سال 1999 عیسوی به کشور هالند پناهنده گردید.تحصیلا تش را در کشور هالند ادامه داد ، در حال حاضر احمد سیر محصل سال سوم فاکولتهء تجارت بین المللی و همزمان مشغول فراگیری زبانهای انگلیسی ، هسپانیوی و المانی در شهر امستردام هالند می باشد. در کنار آموزش و تحصیل مصروفیت ورزشی هم دارد که بتاریخ 21 جنوری سال روان عیسوی در مسابقه که در شهر( Amerfoot ) هالند در سطح کشور های اروپائی براه انداخته شده بود احمد سیر بهادر زاده در وزن 83 کیلوگرام نه تنها در کشور هالند بلکه در سطح اروپا مقام اول را نصیب خود نمود. در تماس تلیفونی گفت وشنودی داشتم با احمد سیر بهادر زاده که توجه گرامی خواننده را به آن معطوف میدارم.
_ نام بازی ورزشی را که شما انجام میدهید چیست و ایا این بازی در کشور ما افغانستان رایج است؟
_ نام این بازی در زبان انگلیسی ( Ultimate fight ,Free fight است, یا Shoot که یکی از بخشهای mixed martial arts می باشد ) که ترجمهء آن به زبان دری ،جنگ آزاد و یا بازی آزاد می شود گفت .این ورزش در کشور ما سابقه ندارد و رایج هم نبوده در اصل این بازی چاپانی است.
_ از چند سال است که مصروف تمرین و اجرای این بازی هستید و ایا مربی و یا رهنمائی هم در این زمینه دارید ؟
_ از مدت شش سال است که من مصروف تمرین و اجرای این بازی هستم و تمام تمرینات من به رهنمائی و تحت نظر مربی ام اقائی (Martijn De Jong ) انجام می شود.
_ تا به حال در چند مسا بقه اشتراک نموداید ؟
_ من تا به حال 20 بار مسابقه نمود ام.
_ در این مسابقه که شما مقام اول را در وزن تان در سرتا سر اروپا بدست اوردید با کی از کدام کشور مسابقه نموداید و هنگام اعلا ن نام تان به حیث برندهء مقام اول چی احساسی داشتید ؟
_ من دراین مسابقه با ورزشکاری از کشور لیتوانیا مقابل بودم که وی را مغلوب نمودم و زمانیکه نام من به صفت برنده ء مقام اول اعلان شد من در حالیکه بیرق افغانستان را اهتزاز می دادم صرف به بلندی نام کشور و مردم ام فکر می کردم احساس خوشی که به من دست داده بود ناشی از همین فکرم بود که نام کشورم در کنار نام سایر کشور ها مقام نخست را احراز نمود. این افتخار متعلق به من تنها نیست بلکه به مردم و سرزمین من ارتباط دارد. به همین اساس تصمیم گرفتم تا امتیاز مادی که از درک این مسابقه نصیبم گردیده ، به بنیاد بیات اهدا نمایم تا باشد به اساس پروگرام رساندن مساعدت بنیاد بیات این پول کمکی ام را به ان کودکان بی بضاعت کشورم برسد که از فصل سر د زمستان شدید رنج می برند.

تصاویری از احمد سیر