هموطن گرامی، اشتراک شما درین نشریه باعث تشویق و رشد فرهنگ وطن محبوب ما گردیده و گامی ثمر بخشی است در ادامه محبت

هزینه اشتراک سالانه: ۳۰ پوند سترلنگ ودرسایر کشور ها معادل آن

لطفاً وجه اشتراک را به احساب زیر واریز و رسید بانکی را به نشانی محبت بفرستید.

THE COOPERATIVE BANK

ACCOUNT NAME: AFGHAN DOSTI SOCIETY 

Account number: 67334777

Sort code: 08-92-99

 NORTH CLOSE 11 

BARNET, HERTS

London EN5 3AW

Translate »