هموطن گرامی، اشتراک شما درین نشریه باعث تشویق و رشد فرهنگ وطن معبوب ما گردیده و گامی ثمر بخشیست در ادامه محبت

هزینه اشتراک سالانه: ۳۰ پوند سترلنگ ودرسایر کشور ها معادل آن

[wpforms id="178"]

لطفا وجه اشتراک را به احساب زیر واریز و رسید بانکی را به انضمام فرمم هذا به نشانی معبت بفرستید

Barclays Bank

Account number: 23 54 10 10

Sort code: 20-70-70

22 Town Field Way

Isleworth, Middlesex

London Tw7 6TN