ژنتيکی يا فيزيولوژيکی
باکتريايی
ناراحتی عصبی و عادات شخصی مانند رژيم غذايی

پاسخ درست:

تا بيش از ۲۰ سال قبل تصور می شد که ناراحتی عصبی و عادات شخصی علت اصلی تورم معده، زخم معده و زخم دهانه روده است اما در سال ۱۹۸۲ دو دانشمند استراليايی ثابت کردند که يک باکتری به نام “هليکوباکتر پايلوری” در واقع مجرم اصلی به حساب می آيد.
رابين وارن و بری مارشال نشان دادند که اين باکتری که در بخش انتهايی معده رشد و نمو می کند در ايجاد بيش از ۸۰ درصد از موارد اين بيماری نقش بازی می کند.
اما به لطف مطالعات آنها زخم معده و زخم روده ديگر بيماری هايی مزمن و شديدا دردناک به حساب نمی آيند چرا که امکان درمان قطعی آنها با مصرف کوتاه مدت داروها و آنتی بيوتيک ها فراهم آمده است.
رابين وارن و بری مارشال به پاس خدمت بزرگشان به علم پزشکی جايزه نوبل پزشکی سال ۲۰۰۵ را دريافت کردند.