يك آغاز ديگر

اين آغازيست به دنبال آغازهای قبلی . نخستين آغاز در اوايل سالهای نود ميلادی بود . آنگاهيكه نفاق و شقاق ملی در وطن محبوب ما افغانستان بيداد می كرد . كشور در ميان آتش و خون دست وپامی زد ؛ قتل عام ، تجاوز و برادر كشی به يك امر روزمره مبدل شده بود و ازهرسو كينه ، نفرت و انتقام می باريد . افغانها چنان به جان هم انداخته شده بودند كه كمتركسی صدای صلح وآشتی را می شنيد ودرجهت خيرو همبستگی ملی گام بر می داشت . تقريباً تمامی محافل افغانها ازنفاق و شقاق شروع می شد وبا سخنهای ركيك ، تحريك انگيز و انتقام جويانه ختم می گرديد . نشرات افغانها نيزبه همين منوال به ” وظايف ” نشراتی خويش ادامه می دادند .
در همچو يك فضای زهرآلود ، ما چند نفر از افغانهای مهاجر در لندن , كه هرچند گاهی با هم ديد و بازديد می كرديم ازاين وضع غم انگيز و خطرناك وطن باستانی و آبايی خويش افغانستان رنج می برديم و به اين می انديشيديم كه چگونه بتوانيم درين شرايط غربت و مهاجرت مصدر يك كارخيری شويم . همانا تصميم بران شد كه ما اين ديد و بازديد ما را منظم سازيم و برعكس جريان نفاق ملی درجهت همبستگی و وفاق ملی و ايجاد دوستی و محبت انسانی و هموطنی و تفاهم ملی گام برداريم . اين اقدام درسال 1995 صورت گرفت كه می توان آن را به حيث نخستين آغازبه حساب آورد . دومين آغاز، نشرجريده ” محبت ” بود كه به تاريخ اول جنوری 1998 نخستين شماره آن ازچاپ برآمد كه خوشبختانه اين نشريه ماهانه ، تاكنون ادامه دارد كه به تاريخ اول جنوری 2006به نهمين سال نشراتی خويش پا می گذارد . سومين آغاز، تأسيس ” انجمن دوستی افغانها ” بود كه به تاريخ 28 جنوری 2001 تشكيل يافت .
چرا نامهای ” محبت ” و “دوستی ” برگزيده شد ؟
ماپس ازمباحثه و مشاوره به اين نظر رسيديم كه اگرهموطنان ساير مضامين نشريه واهداف انجمن را نخوانند به يقين كه نامها را می خوانند وهمين نامها (محبت ودوستی ) كه دارای بار عاطفی می باشند و نياز روانی ، احساسی وعاطفی افغانها را درين شرايط مصيبت بار و غمناك تشكيل می دهد ، در ذهن و روح آنان تأثيرگذار بوده و نوری ازصلح و صفارا درذهن آنان می پاشد . خوشبختانه نشرات “محبت” و عمل كرد های انجمن دوستی كه الهامی ازين نامهای برگزيده بوده است تأثيرات مثبتی را درجهت صلح ، دوستی ، محبت و همبستگی ، تفاهم ملی و انديشه های دموكراسی درميان بخشی ازافغانها كه نشريه محبت بدسترس شان قرارگرفته و يا با انجمن دوستی درتماس بوده اند ، گذاشته است .
اينك آغازديگری كه می توان آن را چهارمين آغاز، به شمارآورد درحيات فرهنگی خويش گام می گذارد . اين آغاز نشر” محبت ” درويب سايت ازطريق انترنيت می باشد كه زمينه را برای پخش جهانی ” محبت ” مساعد می سازد .
آغوش ” محبت ” به روی تمامی اهل انديشه و قلم وبرای همه ء فرهنگيان نيك انديش ، ژرف انديش و نو انديش بازاست .
ما اميد واريم كه با همكاری اهل انديشه و قلم و فرهنگيان گرامی درجهت همبستگی و تفاهم ملی و ترويج اصول دموكراسی ، صلح ، امنيت ، محبت و دوستی ، غنای فرهنگی ، معلومات آفاقی ، ايجاد و استحكام نظام دموكراتيك درافغانستان ازطريق ويب سايت “محبت” گامهای ثمربخشی برداريم .

” محبت ” ازشماست و برای شماست

Translate »