قبلا ثابت شده بود که تغذيه از شير مادر برای کودک مفيد است تحقيقات تازه حاکيست که تغذيه کودک با شير سينه خطر ابتلای مادر به ديابت نوع دو را کاهش می دهد.
تيم محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد دريافت که يک سال تغذيه بچه با شير سينه خطر ابتلا به ديابت نوع دو را برای مادر 15 درصد کاهش می دهد.
اگر تغذيه کودک با سينه برای مدت بيش از يک سال ادامه يابد، خطر ابتلا به ديابت نوع دو حتی بيش از اين کاهش می يابد.
اين مطالعه که نتايج آن در نشريه “انجمن پزشکی آمريکا” منتشر شد دريافت که تاثير محافظتی تغذيه با شير سينه تا 15 سال پس از آخرين زايمان ادامه می يابد.
اين يافته ها نشان می دهد که اگر زنی دو بچه داشته باشد و هر کدام را برای يک سال با سينه شير دهد، خطر ابتلا به ديابت نوع دو، در او تقريبا 30 درصد کاهش می يابد.
با اين حال به نظر نمی رسيد زنانی که در دوره حاملگی دچار ديابت بودند عليرغم شدت تغذيه کودک با سينه بعدا در مقابل ابتلا به ديابت نوع 2 با خطر کمتری مواجه باشند.
اين مطالعه همچنين حاکيست زنانی که برای جلوگيری از ترشح شير سينه دارو مصرف می کردند با خطر بيشتری در اين زمينه مواجه هستند.

تغييرات شيميايی

تيم محققان هاروارد داده های مربوط به بيش از ۱۵۷ هزار مادر که در دو مطالعه جداگانه ثبت نام کرده بودند را بررسی کرد.
دکتر اليسون استيوب، سرپرست گروه تحقيق، گفت: “اکنون مدت هاست می دانيم که تغذيه با سينه برای کودک خوب است. در اين مطالعه دريافتيم که اين کار برای مادرها هم خوب است.”
او افزود: “براساس اين يافته ها يک دليل ديگر برای تشويق مادرها به تغذيه بچه هايشان با شير سينه داريم.”
مادری که فرزندش را با سينه شير می دهد برای توليد شير روزانه ۵۰۰ کالری انرژی مصرف می کند که معادل ۶ تا ۸ کيلومتر دويدن است.
دکتر استيوب گفت: “مطالعه ما مويد اين نظريه است که تغذيه با سينه ممکن است با تغييرات متابوليسمی مهمی که بر خطر ابتلا به ديابت اثر می گذارد همراه باشد.”
“با اين حال برای تعيين اينکه کدام عوامل هورمونی و بيولوژيکی در اين تغييرات نقش دارند به مطالعات بيشتری نياز است.”