نخستین نشست اتاق تفکر افغان ها در سال ۲۰۲۴ دوشنبه شام ۱۵ جنوری صورت گرفت. موضوع این نشست «آیا بلوچستان به یو بل مشرقی پاکستان شی؟» بود که از جانب دیپلومات اسبق، پژوهشگر، و آگاه امور پاکستان، امیر گران ارایه گردید.

اتاق تفکر افتخار دارد در پیوست با کارهای تحقیقی و پژوهشی خویش در چهار سال گذشته، صورت ویدیویی این تحقیق ارزشمند را همگانی می سازد. «آیا بلوچستان به یو بل مشرقی پاکستان شی؟» منبع موثق برای دانش پژوهان و علاقمندان انکشافات منطقه جنوب آسیا، بخصوص، آنچه در پاکستان می گذرد، بوده می تواند.

لینک دسترسی به نسخه ویدیویی «آیا بلوچستان به یو بل مشرقی پاکستان شی؟» با رمز دسترسی به آن در زیر درج است.

https://us02web.zoom.us/rec/play/Yg46ZtJsi_Hunh7Z6UoqQ68OGrjEKHbc2KC4LZUD7u-PnpLODdmwFkvtMQu4Kbm8LMwTy-Xx_zO-FPsK.c-TrxQvzOcp5PAX-https://us02web.zoom.us/rec/play/Yg46ZtJsi_Hunh7Z6UoqQ68OGrjEKHbc2KC4LZUD7u-PnpLODdmwFkvtMQu4Kbm8LMwTy-Xx_zO-FPsK.c-TrxQvzOcp5PAX-

رمز استفاده از لینک بالا

jxH$PJt5