ورزشکاری که برندهء مقام اول شده اما از اند یشه ء مردم و سر زمینش فارغ نیست

گفت وشنود فضل الر حیم رحیم خبر نگار آزاد با احمد سیر بهادر زاده ورزشکار افغان مقیم هالند احمد سیر بهادر زاده در سال 1984 عیسوی در کارته سوم شهر کابل دیده بدنیا گشوده است.تحصیلات ابتدائی را تا صنف نهم در مکتب تجربوئی سید جمال الد...

Read More

دو نو جوان افغان قهرمانان «ووشو»

دو نو جوان افغاني، 4 مدال قهرماني را در مسابقات ووشوی کشورهای اسکانديناوی کسب کردند. به تاريخ 16 ماه ثور 1386 مطابق با 6/5/2007 ميلادی، مسابقات ورزش ووشو بين کشورهای اسکانديناوی در شهر اسلو پايتخت کشور ناروی با شرکت 84 ورزشکار...

Read More