روز: آگوست 19, 2020

اشعار

شعری از علی مدد رضوانی متولد ۱۳۵۷ در غزنی ليلا مهاجر است که حرفی نمی زندآزرده خاطر است که حرفی نمی زندليلا نماد غربت اين حال و روز ماستدرد معاصر است که حرفی نمی زندليلا برای رنج کشيدن تمام عمرانگار حاضر است که حرفی نمی زندگم...

Read More

اندیشه و قلم از شماره یکم، سال دهم

آمد بهار آمد بهارخرم وآمد رسول يارمستيم و عاشقيم و خماريم وناقرارای چشم و ای چراغ روان شَو به سوي باغمگذار شاهدان چمن را به انتظارای سرو گوش دار كه سوسن به شرح نوسرتا به سرزبان شده برطرف جويبارگويی قيامتيست كه سركرد سر...

Read More