محبت به دهمين بهارزندگانی خويش گام نهاده است. درجريان سالهای گذشته عمرخويش صادقانه تلاش می نمود تا درباغستان حيات اجتماعی گلهای عطرآگين محبت، دوستی و تفاهم را بكارد و با وجود دشواريهای گوناگون مادی ومعنوی درجهت شگوفا شدن اين باغستان كوشا باشد.
آنطوريكه زندگی نُه ساله محبت نشان می دهد و خواننده محبت شاهد آن است، كارپيگيرانه محبت در ايجاد ذهنيت صلح، دوستی و تفاهم بی اثرنبوده است. اين روش توانسته است كه در ميان نشرات افغانها در ترويج مكتب محبت و دوری از ايجاد نفرت، شقاوت، فتنه جويی، نفاق و خودستايی سبك مخصوص به خود را كه همانا برخورد محبت آميز، دوستانه، باگذشت واحترام متقابل می باشد به نمايش بگذارد. اين سبك و روش گرچه نه چندان وسيع ولی طرفداران و علاقه مندانی داشته است كه روز تا روز به تدريج بيشتر و بيشتر شده است.
محبت مصمم است كه اين روش را در ساحه های سياسی، فرهنگی و اجتماعی متناسب به توان و امكانات خويش ادامه دهد. اميد واريم كه اهل قلم وانديشه و دوستان محبت در اين راه نيكو محبت را به مانند گذشته صميمانه همراهی نمايند. به خصوص كه محبت می خواهد بعد از اين به شكل مجله به صورت گاهنامه به حيات نشراتی خويش ادامه دهد. در اين صورت محبت به مضامين سنگين علمی و تحليلی در بخشهای فرهنگی، اجتماعی وسياسی نياز دارد. محبت درنظردارد كه بيشترينه مواد نشراتی اش در بخش فرهنگی و اجتماعی باشد. از اهل قلم و انديشه و دوستان با وفا و ديرينه محبت تمنا داريم كه در اين كار خير از نگاه مادی و معنوی محبت را تنها نگذارند.
بی نياز از تذكر است كه جامعه بشری و به خصوص جامعه افغانستان به كارفرهنگی اشد نياز را دارد. بهترين و ثمربخش ترين كار و خدمت در ميان افغانها كار فرهنگی در جهت بيداری، آگاهی و دانايی برمبنای ارزشهای دموكراتيك است.
نشريه محبت كه در نظر است بعد از اين شماره، به شكل مجله غيرموقوت (گاهنامه ) نشر شود بتواند در اين راه ثمربخش به كمك مادی و معنوی همراهان و دوستان و خوانندگان و اهل قلم و انديشه خدمت شايسته يی را انجام بدهد. ناگفته نبايد بماند كه ويب سايت محبت كمافی السابق به كوشش دپلوم انجينرعبدالرحيم ميثاق به كارش ادامه می دهد و تلاش به عمل می آيد كه مواد خواندنی ويب سايت تازه به تازه و نو به نو برای خوانندگان گرامی عرضه گردد.
شادی آور و با افتخارخواهد بود كه همه با هم با كار دسته جمعی بتوانيم دهمين سالگرد محبت را با نشرشماره هايی از گاهنامه محبت جشن بگيريم.
راه محبت پُرنور ومرام محبت پيروز !